Hệ thống phân phối

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 

Địa chỉ: Địa chỉ: Phòng 12A14 toà HH2 Bắc Hà , Số 15 Tố Hữu Hà Nội

Điện thoại: 02466640261                                   Fax: 02466640261

Đại Diện: Hoàng Cao Cường                 Chức vụ: Giám đốc công ty


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 

Địa chỉ: Địa chỉ: Phòng 12A14 toà HH2 Bắc Hà , Số 15 Tố Hữu Hà Nội

Điện thoại: 02466640261                                   Fax: 02466640261

Đại Diện: Hoàng Cao Cường                 Chức vụ: Giám đốc công ty


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 

Địa chỉ: Địa chỉ: Phòng 12A14 toà HH2 Bắc Hà , Số 15 Tố Hữu Hà Nội

Điện thoại: 02466640261                                   Fax: 02466640261

Đại Diện: Hoàng Cao Cường                 Chức vụ: Giám đốc công ty


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 

Địa chỉ: Địa chỉ: Phòng 12A14 toà HH2 Bắc Hà , Số 15 Tố Hữu Hà Nội

Điện thoại: 02466640261                                   Fax: 02466640261

Đại Diện: Hoàng Cao Cường                 Chức vụ: Giám đốc công ty


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 

Địa chỉ: Địa chỉ: Phòng 12A14 toà HH2 Bắc Hà , Số 15 Tố Hữu Hà Nội

Điện thoại: 02466640261                                   Fax: 02466640261

Đại Diện: Hoàng Cao Cường                 Chức vụ: Giám đốc công ty

—————————————————————————————————-